LOUMA

BOERDERY

Since
Sedert 
1986
LOUMA BOERDERY OORSIG
OVERVIEW OF LOUMA BOERDERY

Louma Boerdery has been involved in the production of various crops under irrigation since 1986 in the Thabazimbi area, Limpopo province. In 1997 we became slowly involved in game farming which also spread to the intensive breeding of rare wildlife. We are currently involved in the breeding of buffalo, sable, livingstone eland, nyala, black impala, golden wildebeest, as well as several other types of plains game .

Our interests have expanded over the past few years to the North West and Free State provinces.
In 2016 we started a Wagyu cattle stud to spread our risk​ further. The stud was sold in 2020.

We also farm with commercial Bonsmara cattle, as well as meat Merino sheep.

In February 2019 we bought the NediBest Brahman stud over from Mr. Willie Bekker. Mr. Bekker has operated the stud for 39 years. Louma Boerdery has taken the stud's name over.

Louma Boerdery is sedert 1986 in die Thabazimbi gebied Limpopo provinsie betrokke in die produksie van verskeie gewasse onder besproeiing. In 1997 raak ons stadig aan betrokke by wildboerdery wat dan ook uitbrei na die intensiewe teling van skaarswild. Ons is tans betrokke by die teling van buffels, swartwitpense, livingstone elande, njalas, swart rooibokke, en goue wildebeeste, asook verskeie ander soorte vlaktewild.

Ons belange het ook die afgelope paar jare uitgebrei na die Noord-Wes en Vrystaat provinsies.
​In 2016 begin ons met 'n wagyu bees stoet om ons risiko verder te versprei. Die stoet is verkoop in 2020.

Ons boer ook met kommersiële Bonsmara beeste, asook met vleis Merino skape. 

In Februarie 2019 het ons die NediBest Brahman stoet oorgekoop by oom Willie Bekker. Oom Willie Bekker het die stoet bedryf vir 39 jaar. Louma boerdery neem die stoet se naam oor.

WERKSPOSTE / VACANCIES

"Louma Boerdery is 'n leier in die landbou bedryf van Suid Afrika, en is gebasseer op wêreld gehalte standaarde."

"Louma Boerdery is a leader in the agricultural industry of South Africa, and is based on world-class standards"

louma logo2.png
Louma Brahman Stoet LOGO final (transpar

"Ons glo verandering en vernuwing in die landbou is van kardinale belang."

"We believe that change and innovation in agriculture is crucial"

LOUMA

FARMING CATEGORIES
BOERDERY KATEGORIEË
      GAME FARMING              CROP FARMING                CATTLE STUD 
      WILDBOERDERY               SAAIBOERDERY                 BEES STOET

TIMELINE - TYDLYN

1986

Company Established - Boerdery Gestig

-Louma Boerdery starts with 100 hectares          under irrigation.

-Louma Boerdery begin met 100 hektaar           onder besproeiing.

1997

Game Farming - Wildboerdery
-Louma Boerdery became involved in game farming which spread to the intensive breeding of rare wildlife.

-Louma Boerdery raak betrokke by wildboerdery wat dan uitbrei na die intensiewe teling van skaarswild. 

2008

New Farming Methods - Nuwe Boer Metodes
-Louma Boerdery switches totally over to conservation farming and minimum tillage.

-Louma Boerdery skakel totaal oor na bewaringsboerdery en minimum bewerking. 

Solar Power Station - Sonkrag Stasie

-Louma Boerdery develops a 725kw/h supplementary tied solar grid, saving up to +/- 4350kw/h on a sunny day.

-Louma Boerdery ontwikkel 'n 725kw/uur sonkrag stasie, wat die boerdery tot +/- 4350kw/uur bespaar op 'n sonnige dag. 

2015

2016

Wagyu

-Louma Boerdery establishes Wagyu Cattle Stud.

-Louma Boerdery vestig Wagyu Bees Stoet.

2019

Brahman Stud/Stoet

-In 2018 we started with a brahman cattle stud..

-Ons het in 2018 met ’n brahman bees stoets begin.

2020

Current Crop Data - Huidige Saai Data

-Louma Boerdery currently farms with more than 3000 hectares under irrigation.

Louma Boerdery boer tans met  meer as 3000 hektaar onder besproeiing.

2021

Solar Upgrade/Solar Opgradering

-In 2021 a complete solar upgrade was undergone.

-In 2021 het 'n voledige solar opgradering ondergaan.